Etusivu > Elinkeinoelämä > Avoimet työpaikat
På svenska | In English

EU-hankerahoitus Pohjanmaalla

Tietoja rahoituksesta ja hankkeista antavat EU-ohjelmien rahoittajat Pohjanmaalla:

  • Pohjanmaan liitto
  • Pohjanmaan ELY-keskus
  • Botnia-Atlantica-ohjelma
  • Leader-toimintaryhmät

Katso myös: www.rakennerahastot.fi

Pohjanmaan liitto

Pohjanmaan liitto tukee pääsääntöisesti projekteja, joilla on keskeinen merkitys maakunnan tai talousalueen kehitykselle. Tavoitteena on tukea alueen kilpailukykyä ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä taloudelliseen kasvuun, elinkeinoelämän kehittämiseen ja työllisyyden paranemiseen. Lisäksi tavoitteena on pienentää eroja alueiden kehitystasossa, parantaa väestön elinolosuhteita ja edistää alueen tasapainoista kehitystä. Rahoituksen painopiste on toimialakohtaisissa elinkeinoelämän projekteissa, innovaatiojärjestelmän kehittämisessä ja tuottavuuden parantamisessa. Lisäksi tuetaan tiedonsiirtoa edistäviä pilottihankkeita ja teknisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia innovaatioita alueen elinkeinoelämällä tuottavaa soveltavaa tutkimusta. Toimintalinjassa 3 tukea voidaan myöntää kulttuurialan yhteistyöhankkeille, joiden tavoitteena on kehittää alueen elinkeinoelämää ja yritystoimintaa sekä edistää alueen vetovoimaa. Pohjanmaan liitto käyttää EAKR-ohjelman kaikkia toimintalinjoja (1–4) tukeakseen elinkeinoelämän ja aluekehityksen kannalta merkittäviä yleisiä kehittämishankkeita. Hankkeiden tulee olla ensisijaisesti maakunnallisia tai seutukunnallisia. Yhden kunnan alueella toteutettavien hankkeiden tulee olla merkittäviä myös sen maakunnan tai seutukunnan kannalta, johon kunta kuuluu. Hankkeiden pitää rohkaista uuteen ajatteluun lisäämällä tietämystä, vahvistamalla alueen kilpailukykyä ja luomalla verkostoja, jotka voivat edesauttaa yhteistyötä ja osaamisen siirtoa. Kohderyhminä ovat kunnat, elinkeinoelämän edustajat, kehittämisorganisaatiot ja oppilaitokset.

Ohjelmat: EAKRPohjanmaan liitto

Hietasaarenkatu 6 / PL 174
65101 VAASA
puh. 06 320 6500
info(at)obotnia.fi
Pohjanmaan liiton hankerahoitussivut

Yhteyshenkilöt:

Niklas Ulfvens
puh. 06 320 6543
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi
Stefan Rannanpää
puh. 06 320 6534
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi

Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjanmaan elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus, jonka tehtävät muodostuvat entisen Pohjanmaan TE-keskuksen ja Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston tehtävistä. Entisen Vaasan tiepiirin ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen palveluita alueella tarjoaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtäviin kuuluvat: · yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut · maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous · elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen

· työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys

· osaaminen ja kulttuuri

· kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi

· maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Pohjanmaan ELY-keskus
Käyntiosoite: Hovioikeudenpuistikko 19 A, 4. krs
Postiosoite: PL 131, 65101 VAASA
Puhelinvaihde 020 636 0140
info.pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi/pohjanmaa 

Yritysten kehittämishankkeet

Painopiste on lähinnä pienten ja keskisuurten yritysten kehittämishankkeissa. Etusijalle asetetaan aloitusvaiheessa olevat yritykset, mutta myös pienyritysten eli yli 10 työntekijän yritysten investointihankkeet. Nykyään voidaan myös myöntää investointitukea maaseudun mikroyrityksille, jotka eivät ole sidoksissa maatalouteen. ELY-keskus käyttää yritysten kehittämishankkeissa EAKR-ohjelman toimintalinjoja 1 ja 4. Näiden toimintalinjojen alla myönnetään suoraa tukea pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. Kehittämishankkeilla tarkoitetaan tuotekehitystä, tuotantomenetelmien kehittämistä, markkinointiin ja yrityksen johtamiseen liittyvää osaamisen kehittämistä sekä kansainvälistymistä. Suorien yritystukien lisäksi voidaan myöntää kehittämisavustusta innovatiivisille vaasalaisyrityksille. Tukea voidaan myöntää myös usean yrityksen yhteishankkeille ja yritysten toimintaympäristöä parantaville hankkeille. Tarvittaessa voidaan siirtää varoja Finnveralle tai TEKESille. ELY-keskus käyttää yrityshankkeissa ESR-ohjelman toimintalinjaa 1, jossa painotetaan yrittäjyyttä, ts. uusia yrityksiä, kasvua – hallittua kasvua, sukupolvenvaihdoksia ja verkostoitumista. Yritysosasto tukee tuotteistettuja konsultointipalveluja ja tarjoaa myös koulutusta ja koulutusohjelmia. Kohderyhminä ovat pienet ja keskisuuret yritykset.

Kohderyhminä ovat pienet ja keskisuuret yritykset.

Ohjelmat: EAKR, ESR

Yhteyshenkilö:
Henrik Granqvist
puh. 050 3128 689
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Työllisyyteen ja osaamiseen liittyvät hankkeet

Hanketoiminta tukee pätevyyttä lisääviä ja työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä. Tavoitteena on työvoiman saatavuuden sekä ajanmukaisen pätevyyden turvaaminen tuottavuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on myös uusien mikro- ja pienyritysten perustaminen ja kannattavuuden edistäminen, toimivien yritysten kilpailukyvyn ja kasvun edistäminen, vaikeasti työllistettävien ja syrjäytymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden integroiminen uudelleen työelämään sekä toimenpiteet kasvavan työvoimapulan helpottamiseksi vastaanottamalla ulkomaista työvoimaa.

Manner-Suomen ESR-ohjelman toteutetaan työllisyyden osalta aktiivisesti niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. ESR-ohjelman kaikkia toimintalinjoja(1-4) käytetään tukeakseen osaamista kehittäviä toimenpiteitä, edistääkseen työttömien työllistämistä, kehittääkseen uusia palvelumalleja sekä edistääkseen eri toimenpiteitä työvoimapulan lievittämiseksi.

Entisen lääninhallituksen toimialalla tuetaan hanketoiminnan kautta pääasiassa koulutusta ja pätevyyttä lisääviä hankkeita, jotka tukevat ammattikoulutuksen yrityskasvatusta, nuorisotyöpajoja ja toiselle asteelle siirtymistä, aikuis- ja ammattikoulutuksen kehittämistä sekä maahanmuuttajien koulutus- ja kehittämishankkeita.

Hankerahoitusta voidaan myöntää Länsi-Suomen suuralueen ESR-ohjelman alueellisen osion toimintalinjoissa 1–3. Painopiste on toimintalinjassa 3, joka pyrkii parantamaan työmarkkinoiden toimivuutta kehittämällä erilaisia osaamis-, innovaatio- ja neuvontapalveluja. Tavoitteena on kehittää koulutuksen työelämävastaavuutta, helpottaa koulutuksesta työelämään siirtymistä ja parantaa työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista. Erityistä huomiota kiinnitetään aikuiskoulutukseen.

Kohderyhminä ovat mm. ammattikoulutuksen ja aikuiskoulutuksen ylläpitäjät.

Ohjelmat: ESR

Yhteyshenkilöt

Työllisyys:
Jouni Kytösaari
puh. 050 3128 589
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Juha Holmi
puh. 050 3128 639
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Osaaminen:
Marko Muotio
puh. 040 5318 809
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Maaseutuelinkeinot ja kalatalous

Hanketoiminnalla tuetaan yleisiä ja yrityskohtaisia maaseudun kehittämis- ja investointihankkeita, ja tuki kohdistetaan muun muassa nuorille maanviljelijöille, maa- ja metsätaloustuottajien koulutukseen, maatalousinvestointeihin sekä elintarvike-, puu- ja bioenergia-alalle. Toiseen tuettavaan sektoriin kuuluvat mm. epäsuotuisat alueet, Natura 2000 -tuki (LFA), maanviljelyn ympäristötuki ja eläinten hyvinvointi. Kolmanteen sektoriin sisältyy mm. maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja maatilojen ja muiden maaseudun mikroyritysten elinkeinojen kehittäminen, maaseutumatkailun sekä maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen.

Maaseutu- ja energiayksikön kautta rahoitetaan kustannusarvoltaan suuria kylien kehittämishankkeita. Toimintaryhmät puolestaan rahoittavat pääsääntöisesti kylä-, kunta- ja seudullisia hankkeita sekä pienempiä kylien kehittämishankkeita.

Kohderyhminä ovat peruselinkeinon harjoittajat, maaseudun mikroyritykset sekä yhdistykset.

Ohjelmat: Maaseutuohjelma

Yhteyshenkilö
Kaarlo Lepistö
puh. 050 3128 590
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Kalatalousyksikkö myöntää rahoitusta Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR). Kalatalousrahastosta rahoitetaan elinkeinokalataloutta. Tavoitteena on edistää kestävän kalastuksen turvaamiseen ja taloudellisen toiminnan monipuolistamiseen tähtäävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Ohjelmat: Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma

Botnia-Atlantica-ohjelma

Botnia-Atlantica-ohjelman kautta rahoitetaan vähintään kahden alueen ja vähintään kahden maan välistä hanketoimintaa Pohjanlahden alueella sekä Norjan rajan yli Atlantille. Botnia-Atlantica-ohjelman tavoitteena on vahvistaa itä-läntistä ulottuvuutta sekä myötävaikuttaa pitkän aikavälin integraatioon ja yhteistyöhön Botnia-Atlantica-alueella suuremman kasvun ja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi. Kasvua haetaan kehittämällä alueella olemassa olevaa osaamista ja rajat ylittäviä toimintoja. Saavutettavuus paranee ja yhteistyö rajojen yli lisääntyy liikenneyhteyksiä parantamalla ja tiivistämällä ympäristöyhteistyötä.

Yhteyshenkilö:
Hans Beijar
puh. 050 595 7408
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi

http://www.botnia-atlantica.eu/default.asp?lid=4

Leader-toimintaryhmät

Aktion Österbotten r.f.

Ohjelmalla tuetaan yleisiä ja yrityskohtaisia kehitys- ja investointihankkeita maaseudulla Maalahdesta Kokkolaan. Lähtökohtana on vakuuttuneisuus siitä, että elinvoimaiset kylät ovat yritteliäisyyden edellytys, mikä puolestaan tekee kylistä houkuttelevampia. Siksi on tärkeää panostaa sekä kylään että yrittäjyyteen paikkakunnalla, jonka maisemat, luonto ja kulttuuri luovat hyvät edellytykset asumiseen, toimintaan ja toimeentuloon. Laaja yritysten kirjo tuottaa palveluja ja saa aikaan paikallisiin tarpeisiin nojautuvia elämyksiä sekä oppimista, jossa osanottajat itse jalostavat tietoa ja saavat innoittavaa ohjausta. Ohjelman kohderyhmiä ovat kylät, yhdistykset ja yritykset, painopisteenä nuoret ja naiset.

Kohderyhmiä ovat kylät, yhdistykset ja yritykset, painopisteenä nuoret ja naiset.

Aktion Österbotten r.f.
Vaasa:
Kauppapuistikko 23a
65100 Vaasa
puh. 06 317 5152

Närpiö:
Yritystalo Dynamo
Närpesvägen 2
64200 Närpiö
puh. 06 224 3415

Pedersöre:
Maaseututalo
Jauhotie 2
68910 Pännäinen
puh. 06 785 0235

www.aktion.fi

Yhyres ry

Ohjelmalla tuetaan yleisiä ja yrityskohtaisia kehitys- ja investointihankkeita Kyrönmaalla. Hyvillä hankkeilla edistetään alueen elinkelpoisuutta kehittämällä uusia tuotteita, palveluita, toimintatapoja tai yhteistyömuotoja. Tuetuissa hankkeissa korostuu bottom up -periaate, paikallinen omaehtoisuus ja innovatiivisuus.

Kohderyhmiä ovat maaseutuyrittäjät, kylät ja yhdistykset.

Yhyres - Kehittämisyhdistys ry
Kylkkälänraitti 1
66440 Tervajoki
puh. 06 478 8200
http://www.yhyres.fi  


Euroopan unioniRakennerahastot.fi

       Pohjanmaan liitto            

Työkalut
Suurenna teksti
Tulosta sivu
Sivukartta